Ana Sözleşme

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

Hissedarlar Genel Kurulu’nun 22 Mayıs 2018 günü Olağan Toplantısında kabul edilmiş ve 9594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 6 Haziran 2018 günü yayınlanmış olan değişikleri içeren ANASÖZLEŞME’dir.

MADDE 1 – KURULUŞ

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin anî surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur. 1) 6145 sayılı Kanun’la kurulmuş ve 440 sayılı Kanun’a tâbi olup merkezi Türkiye’nin Ankara şehrinde bulunan iktisadî bir devlet teşekkülü olan T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (bundan böyle “PTT”diye anılmıştır). 2) Merkezi Kanada’nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde bulunan bir Kanada şirketi olan NORTHERN ELECTRIC COMPANY LIMITED (bundan böyle “Northern” diye anılmıştır). 3) İkametgâhı Kanada’nın Quebec Eyaleti Montreal şehrinde, 1600 Dorchester Blvd. West’de bulunan Kanada tebaa’sından R. Holley Keefler. 4) İkametgâhı Kanada’nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde 1600 Dorchester Blvd. West’de bulunan Kanada tebaa’sından Andrew C.Kovats. 5) İkametgâhı Kanada’nın Quebec Eyaleti, Montreal şehrinde 1600  Dorchester Blvd. West’de bulunan Kanada tebaa’sından R. Kenneth Eadie. 6) İkametgâhı Türkiye’nin İstanbul şehrinde, Göztepe Taşmektep Sk.3/1’de Türk tebaa’sından Sezaî Ersöz.

MADDE 2 – ŞİRKETİN UNVANI 

Şirketin unvanı “NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ”dir.

MADDE 3 – ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirket’in merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İştigal mevzuu ile ilgili olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nda oy çoğunluğu ile alınan karar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentelikler tayin edebilir, şirketler kurabilir, kurulmuş ve mevcut şirketlere iştirak edebilir.  Ancak yurt içinde şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek, yurt dışında şirket kurulması veya mevcut şirketlere iştirak edilmesi için ise ilgili diğer resmî makamların onayı alınacaktır. Şirketlere iştirak edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı tutulacaktır.

MADDE 4 – AMAÇ VE KONU 

Şirket’in kuruluşundaki başlıca amaç ve konular ile Şirket’in iştigal edebileceği başlıca işler aşağıda gösterilmiştir; ancak bu tadat tahdidi olmayıp aşağıda yazılı olanlarla ilgili olmak şartıyla şirket, işletmesi için faydalı veya gerekli diğer işlerle de iştigal etmeğe yetkilidir.

Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciler için fiber optik, ofis otomasyonu, bilgi işlem teçhizatı dâhil olmak üzere her türlü haberleşme teçhizatı ile elektrik, elektronik ve enerji teçhizatı tasarımı ve imalâtı yapmak, yaptırmak, bu teçhizatın imalâtı ve işletmesiyle ilgili her türlü hammadde, malzeme ve yarı mamülü yurt içinden veya yurt dışından satın almak, bu mamülleri yurt içinde veya yurt dışında satmak, işletmek, kiralamak ve bu mamüllerin yurt içinde veya yurt dışında kurulmasını hizmete verilmesini, çalıştırılmasını ve işletilmesini taahhüt etmek. Donanım ve yazılım tasarımı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, müşterilerine teknik destek, teknolojik çözüm, entegrasyon ve işletme hizmetleri sunmak.

Şirket kuruluş amaç ve konusuna giren işlerin gereğine ve kanuna uygun olarak, menkul veya gayrimenkul kıymetlere tasarruf edebilir, fabrikalar, atelyeler ve her türlü bina inşa ettirir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek alıp verebilir, bunları teminat olarak gösterebilir. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması kaydıyla Şirket’in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar dâhilinde bilimsel, teknik ve sosyal amaçlı vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

Şirket’in amaç ve konusuna giren işlerin herhangi biri için uzun veya kısa vade ile ödünç para alır ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro eder, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,  her nevi menkul kıymetleri, tahvil, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihraç edebilir, alıp satabilir.

Keza, şirket kuruluş amaç ve konusuna giren muamelelerin yürütülmesi amacı ile patent, ihtira beratı, lisans, imtiyaz ve alâmeti farika edinebilir ve tescil ettirebilir, bunları kiralayabilir ve intifa hakkını alabilir. Keza, şirket, Yönetim Kurulu’nca şirket amacı için gerekli ve faydalı sayılan ve konusuna da uygun düşen bilcümle ticarî, sinaî, malî muameleleri yapabilir ve sigorta acenteliği alabilir.

Şirket yukarıda sayılı faaliyetlerinden başkalarına da geçmeyi zaruri gördüğü ahvalde teklifin Genel Kurul’un tasvibine arz edilmesi şarttır.

Şirketin amaç ve konusuna giren faaliyetlerden başkalarına geçilmesi teklifi, işbu Anasözleşme’nin değiştirilmesi mahiyetinde ise bunun tasvibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.

Şirketin kendi paylarını geri alması durumunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 5 – SÜRE

Şirketin hukukî varlığı muayyen bir süre ile sınırlanmamıştır.

MADDE 6 – SERMAYE

Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1 (Bir) Türk Lirası olan 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzaltmışdörtbin sekizyüz) adet paya bölünmüş 64.864.800 (Altmışdörtmilyon sekizyüzaltmışdörtbin sekizyüz) Türk Lirası’dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketin payları (A) ve (B) grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu payların 33.081.048 (Otuzüçmilyon seksenbirbin kırksekiz) adedini nama yazılı (A) grubu, 31.783.752 (Otuzbirmilyon yediyüzseksenüçbin yediyüzelliiki) adedini nama yazılı (B) grubu paylar teşkil eder. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu paylara 9 ve 15 inci, maddelerdekiler dışında hiçbir imtiyaz vermez.

Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı payların sermaye içindeki oranı korunur. Pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan hakları pay grupları dahilinde kullanılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(B) grubu nama yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilirler. Ancak (A) grubu nama yazılı payların üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu paylar diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş paylar kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir.

MADDE 7 – SERMAYENİN ÖDENMESİ

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 64.864.800,- Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında ihraç edilen payların bedelleri nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

MADDE 8 – GENEL KURUL

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ait ilânlar 14’üncü maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer hususlar incelenir ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 9 – TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır.  Ancak Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay sahiplerinin onayı şarttır.

MADDE 10 – TEMSİLCİ TAYİNİ

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında, başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş vekâletname ile temsil edilebilirler.

Vekâleten oy kullanma ve vekâletnamenin şekli konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 11 – OY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

MADDE 12 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı, pay sahipliği şart olmayan bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantının kanuna uygunluğunu teminle mükelleftir.

Genel Kurul toplantılarına ait tutanak yalnızca toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 13 – GENEL KURUL’DA OY VERME USULÜ

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda katılım sağlanan toplantılar da dâhil olmak üzere tüm genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın oy kullanımına ilişkin hükümlerine uyulur.

MADDE 14 – İLÂNLAR

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına veya şirketin tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur.

İşbu 7 üyenin 2 (iki) üyesi ZTE Cooperatief U.A., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın göstereceği adaylar arasından olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir.

(B) grubu hissedarların adayları arasından seçim yapılması bu hisse grubunun Genel Kurul’da temsil edilmesine ve seçilecek aday sayısı da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki;

-(B) grubu hisselerin Genel Kurul’da şirket sermayesinin en az %30’u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu,

-(B) grubu hisselerin Genel Kurul’da şirket sermayesinin en az %20’si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu,

-(B) grubu hisselerin Genel Kurul’da şirket sermayesinin en az %10’u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir) üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu,

-(B) grubu hisselerin Genel Kurul’da temsil oranının şirket sermayesinin %10’unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel  Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelikler Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur ve ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücret ve huzur hakkı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süre için seçilirler ve tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları ikame olunabilir.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Şirketin işlerini tedvirde, kanun ve Anasözleşme’nin Genel Kurul’a inhisar ettirdikleri dışındaki bilcümle yetkilere tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ayrıca bir veya iki başkan vekili seçer, Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu, içlerinde üyelerinin de bulunabileceği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ve gerekli görülecek diğer komiteler veya komisyonlar kurar.

Yönetim Kurulu kendi üyelerinden birine Şirketi her hususta murahhas aza sıfatiyle idare veya temsil etmek yetkisini verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil  yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şirketin idare ve temsili ile icrai işlerinin görülmesi hususunda Genel Müdür ve Müdürler atayabilir ve bunları görevden alabilir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür Yönetim Kurulu komitelerinde görev alamaz.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları, lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az (3) üç gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup, telgraf, faks veya elektronik posta ile yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya üyelerin oyçokluğu ile alacakları karara göre şirket merkezi dışında herhangi bir adreste yapılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu toplantıları, tutanakları ve kararları sonradan onaylanmak ve imzalanmak kaydıyla, video konferans ve telekonferans yolu ile de yapılabilir.Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elekronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Anasözleşmesi’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olursa bahis konusu husus reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenir, imzalanır, saklanır.

MADDE 19 – DENETÇİLER 

Şirketin denetimi ve denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 20 – HESAP DÖNEMİ

Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.

MADDE 21 – KALDIRILMIŞTIR 

MADDE 22 – KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.

Şirketin dönem kârı; şirketin faaliyet dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergi ve fonlar düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağdır. Dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

  1. a) Dönem kârının yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
  2. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
  3. c) Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %3’ünü (Yüzdeüçünü) geçmemek üzere, Genel Kurul’ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya memur, müstahdem ve işçilere kâr payı olarak dağıtılabilir.
  4. d) Genel Kurul yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
  5. e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan pay sahiplerine ödenen yüzde beş oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519/2’nci maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel kanunî yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Bu Anasözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 23 – KALDIRILMIŞTIR  

MADDE 24 – ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Anasözleşme değişiklikleri Anasözleşme’nin 9’uncu maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen usüle uygun olarak yapılır.

Anasözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulda Anasözleşme değişikliğine kanunda belirtilen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişse ayrıca özel toplantı yapılmaz.

MADDE 25 – KALDIRILMIŞTIR  

MADDE 26 – TASFİYE

Şirket’in herhangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu’nun ve işbu Ana Sözleşme’nin 9’uncu maddesinin öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul’ca her zaman karar verilebilir. Şirket’in tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul’ca aynı zamanda tasfiye tarzı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek yetkileri tayin edilir.

Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dâhil olmak üzere, hususî anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı veya toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

MADDE 27 – GENEL HÜKÜMLER

Bu Anasözleşme’de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri tatbik edilir.

MADDE 28 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşme’ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020