Netaş İhbar Hattı

Web Bildirim Formu

Netaş olarak, yürürlükteki ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik, genelge gibi regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalışmak ve tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmak birinci hedefimizdir.

Bu hedefimize ulaşmak için, bildirim yapmak istediğiniz konuda aşağıdaki formu detaylı doldurmanız, varsa kanıt dokümanlarını sağlamanız bizim için önem taşımaktadır.

Yapılacak incelemelerin sonuca ulaştırılması ve bildirim yapılan konunun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması en önemli önceliğimizdir.

İlginize teşekkür ederiz.


NETAŞ WEB İHBAR FORMU ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (“Netaş”) tarafından İhbar Formu üzerinden aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://netas.com.tr/kvkk-bilgilendirme/ adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan aydınlatma metnimiz üzerinde de erişebilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Kişisel verileriniz, ilettiğiniz ihbar ile ilişkili olarak aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir:


 • - Netaş tarafından Etik Hat yönetiminin sağlanması

 • - İhbar ve bildirimlerinizin alınması ve değerlendirilmesi

 • - Gelen ihbar ve bildirimlerin analiz edilerek gereğinin yerine getirilebilmesi amacıyla aksiyon alınması ve süreçlerin yönetilmesi

 • - Gelen ihbar ve bildirimlerin takip edilmesi

 • - İhbar ve bildirimler kapsamında raporlamaların yapılmasıKişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; ihbara konu olan iş ortaklarımıza tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanızın varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak web formunun yer aldığı web sitesinin alt yapı hizmet sağlayıcısı yurt dışında mukim …’e Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, ihbarınızı gerçekleştireceğiniz web formu üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıdaki amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


 • - Netaş tarafından İhbar Formu yönetiminin sağlanması,

 • - İhbar ve bildirimlerinizin alınması ve değerlendirilmesi,

 • - Gelen ihbar ve bildirimlerin analiz edilerek gereğinin yerine getirilebilmesi amacıyla aksiyon alınması ve süreçlerin yönetilmesi,

 • - Gelen ihbar ve bildirimlerin takip edilmesi,

 • - İhbar ve bildirimler kapsamında raporlamaların yapılması.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

 • - İhbar ve bildirimlerinizin alınması ve değerlendirilmesi.


Açık rızanızın varlığı halinde ise

 • - İhbar formu üzerinden gerçekleştireceğiniz ihbar ve bildirimleri anonim olarak sağlamamanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği bilgileriniz ve ihbara konu vakıaya ilişkin verilerinizin Web formunun alt yapı sağlayıcısı yurt dışında mukim …’in sunucularında muhafaza edilmesi.Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;


Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,


 1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,


bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.


E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı netas@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@netas.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.


Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Netaş tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Netaş kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yapacağınız bildirimin şirketimiz tarafından soruşturulması ve sonuca ulaştırılmasına yardımcı olmak için, detayların aşağıdaki bilgileri de içermesi gerekmektedir.

• Bu bildirime konu olay kimler arasında gerçekleşti/gerçekleşiyor?
• Bu bildirime konu olay nerede gerçekleşti/gerçekleşiyor?
• Bu bildirime konu olayın gerçekleştiği, gerçekleşmediği durumda biliyorsanız ön görülen gerçekleşme tarihi
• Bu bildirime konu olayın meydana geliş sayısı veya tekrarlanma olasılığı
Tüm Hakları Saklıdır – © Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 2020